Happiness / Happiless

“…หากคุณไม่มีความสุข มันก็เป็นความผิดของคุณเอง…”

จาก โลกใบที่สองของโม
นวนิยายภาพรีไซเคิล
โดย จุก เบี้ยวสกุล + วินทร์ เลียววาริณ

One thought on “Happiness / Happiless”

  1. ตอนนี้ได้แต่รับสภาพไปก่อน รอวันที่ฟ้าสดใสจะกลับมาอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *